Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-05-13 Lượt xem:37143 Level:(2)

Test 059 (2)

2.That ________ in 1945.

was happened

happened

did happened

had happened

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác