Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2008-03-13 Lượt xem:40936 Level:(3)

Test 008 (3)

3.Interviewer: You mean you like the idea of an office with ......... .

air control

air managment

air conditioning

air condition

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác