Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-11-15 Lượt xem:40461 Level:(5)

Test 016 (5)

5.He grabbed me ___ the arm.

at

by

in

with

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Phần tiếp theo

1. Test 016 (5) 2. Test 016 (7) 3. Test 016 (9)

Bài tập khác