Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-04-15 Lượt xem:41182 Level:(4)

Test 014 (4)

4.In 1893, the Hudson's Bay Company ___ a new store at the corner of Georgia and Granville.

opening

had been opening

had opehad

opened

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác