Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-01-10 Lượt xem:40735 Level:(3)

Test 003 (3)

3.His job was so tiring that he felt absolutely ___ .

scrabbled

scattered

shattered

sharpened

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác