Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-06-24 Lượt xem:36820 Level:(9)

Test 012 (9)

9.Mary ______ in London for 15 years.

is living

was living

has lived

lives

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác