Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2008-08-23 Lượt xem:40902 Level:(6)

Test 014 (6)

6.Do you know when _____?

was the accident happening

the accident was happening

did the accident happen

the accident happened

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác