Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-07-25 Lượt xem:40876 Level:(7)

Test 064 (7)

7.The number 8.5 is an example of a “mixed number” because it is composing of an integer and a fraction.

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác