Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-07-17 Lượt xem:12714 Level:(4)

Test 048 (4)

4.From its innermost core to its corona, the Sun has a structure typical of most star of its kinde

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác