Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-11-14 Lượt xem:50171 Level:(7)

Test 048 (7)

7.Tattooing is one of the oldest forms of creative expression, dating it back to at leas t 8000 B.C

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác