Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-03-28 Lượt xem:1502 Level:(1)

Test 047 (1)

1.Educated at hom e and requiring to work to support her family, Louisa May Alcott recorded many of her life�s events in her autobiographical novels

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác