Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2008-05-18 Lượt xem:1470 Level:(2)

Test 046 (2)

2.The rhinoceros is known fo r its distinctive horns, which continue to growing t hroughou t the Animal�s lifetime

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác