Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-01-17 Lượt xem:1451 Level:(7)

Test 046 (7)

7.Musical chords generally consist of three or four notes, which played at the same time.

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác