Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2008-09-11 Lượt xem:38178 Level:(2)

Test 045 (2)

2.The rhinoceros is known fo r its distinctive horns, which continue to growing t hroughou t the Animal�s lifetime

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác