Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-08-23 Lượt xem:18927 Level:(5)

Test 045 (5)

5.Sea turtle hatchlings sleep afloat at the surface of the water not adults t end to sleep far below the surface.

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác