Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-10-13 Lượt xem:7914 Level:(1)

Test 044 (1)

1.It is not known why only four of all the occurring naturally elements in the periodic table are ferromagnetic

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác