Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-10-14 Lượt xem:37192 Level:(6)

Test 033 (6)

6.There is a rug ......... the floor in the living room.

in

under

on

next to

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác