Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-07-21 Lượt xem:40414 Level:(9)

Test 006 (9)

9.I believe it is......... to hold a door open for a lady.

politic

polite

political

politeness

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác