Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-08-13 Lượt xem:40714 Level:(17)

Snow Words (17)

7.Make sure that you wear protective eyewear when you go skiing or you might experience snow ......... ness. That happens when your eyes are exposed to the sun's rays that are reflected off of the snow.

see

blind

buy

watch

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác