Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-06-10 Lượt xem:40493 Level:(26)

Real Life: Using Body Parts as Verbs (26)

6.Please ......... me that piece of paper over there. I need to get a phone number off of it.

face

hand

neck

stomach

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác