Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-09-20 Lượt xem:36569 Level:(2099)

English Slang Idioms (2099)

9."I told Bill not to drink and drive many a time but he won't listen. I guess he'll have to find out the ......... way and either get arrested or into an accident," Steve told his wife.

long

big

hard

far

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác