Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-10-15 Lượt xem:40471 Level:(1859)

English Slang Idioms (1859)

9."So, your boyfriend bought you a brand-new car? You do live a charmed......... , don't you?" Sally said to her best friend.

routine

life

job

role

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác