Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-08-18 Lượt xem:41007 Level:(973)

English Slang Idioms (973)

3."Showing yet another case of honor among ......... ', it has now been proven that the Mafia kingpin arrested two years ago was innocent and was covering up for a best friend," the television blared in the bar.

gangsters

thugs

thieves

get

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác