Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-08-23 Lượt xem:40364 Level:(446)

English Slang Idioms (446)

6.Quitting smoking is very hard. I quit a year ago, cold ......... : no patch, no gum, nothing — and it was horrible.

shoulder

turkey

cuts

breeze

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác