Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-02-22 Lượt xem:2138 Level:(2)

Business buzzwords: A basket of goods (2)

2. The Bond Market Association has long promoted greater ......... and has worked hard to provide actual price data to investors, supplying all MSRB price data free of charge on its website www.investinginbonds.com.

accuracy

legibility

lucidity

transparency

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác