Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-00-13 Lượt xem:422 Level:(10)

Business buzzwords: Corporate sleuths (10)

10. After an aggressive run, the markets gave up some of their gains Thursday to profit ........., which was not unexpected.

grasping

seeking

sharing

taking

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác