Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-07-24 Lượt xem:35037 Level:(1)

Business buzzwords: Dutch colonists (1)

1. ......... was named after the wooden structure Dutch colonists built in this area in 1653 to defend themselves from the British and Native Americans.

Fort Knox

Manhattan

Wells Fargo

Wall Street

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác