Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-06-16 Lượt xem:37216 Level:(5)

Business Buzzwords through the Seasons (5)

5. A foreign currency trading at 75.25 and a money market security trading at 75.75 both have ......... of 75.

bases

handles

stems

units

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác