Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-09-17 Lượt xem:2156 Level:(1)

A Quick History of Advertising (1)

1. Encarta's History of Advertising notes that ......... have found evidence of advertising dating back to the 3000s BC, among the Babylonians.

anthropologists

archaeologists

paleontologists

prehistorians

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác