Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-10-23 Lượt xem:14577 Level:(1)

Asset-based Loans (1)

1. The Bank of America offers asset-based loans, which are ......... by a company's accounts receivable, inventory, equipment, and/or real estate.

assured

covered

obtained

secured

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác