Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2008-00-21 Lượt xem:37138 Level:(3)

Asset Classes (3)

3. Studies have shown that the key to successful investing is to ......... your wealth among different asset classes.

diverge

expand

range

spread

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác