Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-03-27 Lượt xem:40366 Level:(7)

Evolution of the Stock Exchange (7)

7. In order to define what a Stock Exchange is today, you have to understand the unstoppable progress, or ........., of technology.

barrage

bombardment

juggernaut

ramrod

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác