Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-03-13 Lượt xem:2174 Level:(1)

Auditing (1)

1. The purpose of an audit is to gather and evaluate evidence in order to form an opinion on the ......... of a company's financial statements.

rationality

realization

reliability

responsibility

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác