Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-03-14 Lượt xem:41314 Level:(153)

Confusing Words test (153)

3.Karen bought beautiful shoes for the wedding, but they didn't fit right so she got blisters on the ......... of both her feet.

heals

heels

holes

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác