Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-08-11 Lượt xem:14252 Level:(2)

Annual Report (2)

2. Turnover remained constant through the ......... year.

annual

fiscal

physical

revenue

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác