Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-01-15 Lượt xem:37180 Level:(1110)

Confusing Words test (1110)

10.The house is very large,and the most impressive part of it is the vaulted......... .

searing

ceiling

sealing

seeming

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác