Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-08-19 Lượt xem:40458 Level:(88)

Confusing Words test (88)

8.The successful advertising company is not really worried about ......... this fiscal year because they are doing so well.

prophets

profits

puppets

profiles

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác