Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-04-21 Lượt xem:42539 Level:(D to F4)

Phrasal Verbs (D to F4)

4.Cathy......... her mother's house for a visit this past week.

dropped

dropped in

dropped by

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác