Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-01-18 Lượt xem:40691 Level:(7)

Phrasal idioms with the verb ‘go’ (7)

7.Two out of every five companies struck by disaster......... of business.

go back

go over

go out

go off

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác