Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-04-11 Lượt xem:40712 Level:(1)

Speaking: Political Party (1)

1.Fellow citizens I am honoured to be ......... to speak to you tonight about my party.

demanded

forced

enquired

invited

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác