Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-01-28 Lượt xem:41144 Level:(10)

Do you mind? (10)

10.I tried to show an interest in her future career but she simply told me to mind my own......... .

state

business

activities

actions

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác