Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-01-24 Lượt xem:36952 Level:(13)

Story (13)

3.Perhaps I should turn that word 'waiting'......... a more specific explanation: I mean being a waiter in a hotel.

down

to

into

aside from

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác