Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-00-16 Lượt xem:22754 Level:(1)

A Holiday Report (1)

1.Yesterday I ......... to an archeological site because I want to be an archeologist.

go

went

visited

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác