Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-03-10 Lượt xem:40689 Level:(1)

Test 015 (1)

1.adv. against; in contrast to

apart

counter

firm

opposite

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác