Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-07-21 Lượt xem:40717 Level:(6)

Test 014 (6)

6.adv. precisely

next to; alongside

against; in contrast to

exactly; accurately; definitely; certainly; surely

under; below

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác