Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-04-24 Lượt xem:41276 Level:(31)

Conversations and Comprehension (31)

1.Man: I don't feel well tonight. I have an upset stomach. Woman: Maybe it was the food at the restaurant. It didn't taste right. Narrator: What does the man mean?.........

He believes that his stomach is angry.

He has a stomach ache.

He is still hungry.

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác