Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-02-26 Lượt xem:40811 Level:(46)

Weather Test (46)

6.In North America, summer is the season of ......... days and hot temperatures.

early

long

wide

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác