Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-03-21 Lượt xem:3529 Level:(2)

a, some or any (2)

2.Have you got ......... water?

a

an

any

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác