Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-11-23 Lượt xem:41248 Level:(16)

Common English Errors (16)

6.I'm worried about her because she ......... more pills than usual.

eats

munches

is taking

is eating

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác