Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-10-24 Lượt xem:3292 Level:(1)

Chit Chat: In the supermarket (1)

1.Employee: Are you ......... problems, madam?

feeling

trying

having

knowing

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác